Co to jest i jak działa?

Expectia uXmon jest usługą świadczoną na rzecz firm i organizacji mających na uwadze jakość świadczonych przez siebie usług IT. Expectia uXmon monitoruje w trybie 24/7 dostępność, wydajność i stabilność serwisów, procesów biznesowych. Usługa konfigurowana jest na życzenie klienta według wytycznych ustalanych w trakcie analizy, której rezultatem jest dokument zawierający listę serwisów, definicje scenariuszy testowych, definicje SLA, metod powiadamiania.

Usługa Expectia uXmon przystosowana jest do monitorowania aplikacji mobilnych (smartfony, tablety), usługi dostępne przez przeglądarkę internetową i inne rozwiązania oparte na ogólnie stosowanych protokołach internetowych (np. HTTP/HTTPS, FTP, SSH, STMP, POP3, IMAP, DNS), innych standardach komunikacji (np. SOAP) oraz dowolnych, udokumentowanych protokołach stosowanych u Klienta.

Rozwiązanie charakteryzuje się rozproszoną architekturą, która zapewnia wiarygodność i dostępność kolekcjonowanych danych. Usługa składa się z próbników pozyskujących dane oraz systemu centralnego, który odpowiedzialny jest za kolekcjonowanie danych, udostępnianie ich klientowi i generowanie zdarzeń awaryjnych (komunikat na konsoli, SMS/MMS, e-mail).

 

Próbniki

Próbnik pełnią rolę źródła danych pomiarowych. Za pomocą odpowiedniego oprogramowania, które skonfigurowane jest w zakresie akwizycji danych dokonuje cyklicznego testowania badanych usług. Próbnik umożliwia zarówno wykonanie pojedynczego zapytania kierowanego do badanego serwisu (np. pojedyncza próba odpytania serwisu DNS) jak i do przeprowadzania całościowych transakcji w celu symulacji rzeczywistego działania użytkownika systemu biznesowego (np. wykonanie przelewu w serwisie transakcyjnym, które składa się z wielu kroków). Funkcje udostępniane przez próbnik pozwalają na wykonanie transakcji, wykonanie pomiarów oraz przesłanie danych do systemu centralnego.

Przykłady danych (metryk) zbieranych przez próbnik:

 

   czas odpowiedzi strony WWW;

 

   czas rozwiązywania nazwy serwera;

 

   wolumen danych przesłanych przez serwer do przeglądarki;

 

   zgodność zawartości odpowiedzi serwera z zadanym wzorcem (np. oczekiwanie zadanego ciągu znaków w      wybranym miejscu strony internetowej).

 

Lokalizacja geograficzna próbnika jest w zasadzie dowolna, zależy od wymagań stawianych przez klienta. Próbniki zlokalizowane są najczęściej w centrach przetwarzania danych, które znajdują się zarówno w Polsce jak i na świecie.

  

                                                              

 

                     

                                                                                                  

System centralny

 

System centralny stanowi serce usługi Expectia uXmon, stanowi styk pomiędzy usługą a klientem i jest odpowiedzialny za realizację następujących zadań:

 

 

   odbieranie porcji danych od próbników,

 

   składowanie danych lokalnie

 

   obróbkę (badanie stanu SLA)

 

zobrazowanie na konsoli i wysyłanie powiadomień w    wypadku zaistnienia zdarzeń awaryjnych (e-mail, SMS/MMS,  komunikat na konsoli, przesłanie komunikatu do innego  systemu monitorowania, generowanie i dystrybucja  raportów).

 

Powiadomienia i raportowanie

Usługa Expectia uXmon to przede wszystkim informacja. Informacje wypracowane przez zastosowane narzędzia obejmują:

 

   wszystkie kolekcjonowane metryki;

 

   dane o awariach (czas, przyczyna awarii, wartość metryki);

 

   dane bieżące i historyczne dotyczące dostępności i wydajności badanych usług.

 

Powiadomienia obejmują krótki komunikat tekstowy dostępny następującymi kanałami:

 

  konsola (dostęp do strony WWW systemu centralnego);

 

e-mail, SMS/MMS zawierający informację o czasie i przyczynie awarii;

  komunikat wysyłany do nadrzędnego systemu monitorowania (o ile klient takim dysponuje).

 

Raportowanie obejmuje dostęp do informacji na temat dostępności, wydajności i poziomu SLA ujętych w postaci graficznej i tabelarycznej, która dostępna jest poprzez:

 

  konsolę;

  raporty PDF dystrybuowane poprzez e-mail lub dziennik na stronie internetowej na żądanie lub cyklicznie.

 

Dlaczego Expectia uXmon?

Proponowane przez nas rozwiązanie charakteryzuje się wielką wartością informacyjną, wiedza pochodząca z naszego systemu pozwala na uniknięcie sytuacji, w których to użytkownik końcowy informuje nas o niedostępności czy niezadowalającej wydajności serwisu czy aplikacji. Co więcej, monitorowanie dotyczy rzeczywistej możliwości wykonania czynności przez użytkownika, parametry techniczne są mniej istotnym elementem monitorowania. Skupiamy się na rzeczywistych odczuciach użytkownika, na jakości usługi z punktu widzenia prowadzonego przez Państwa biznesu. Proces monitorowania prowadzony jest niezależnie zarówno od usługodawcy jak i usługobiorcy co pozwala na obiektywną ocenę badanej usługi.

Elastyczność rozwiązania, jego skalowalność, praktyczny brak ograniczeń dotyczących monitorowanych usług i aplikacji pozwala na dostarczanie Państwu danych opartych o najlepsze dostępne metody.

Jak rozpocząć?

Bardzo ważnym czynnikiem jest to, że Państwo niczego nie instalujecie, nie konfigurujecie, nie utrzymujecie. Korzystacie z danych udostępnianych przez nasz system. To, co jest potrzebne od Państwa to definicje scenariuszy testowych i wytyczne dotyczące SLA. Nasza współpraca rozpoczyna się od uzgodnienia scenariuszy, pobieranych metryk, poziomów reagowania i metod powiadamiania. Następnie dokonujemy z Państwem wyboru liczby i lokalizacji próbników i przystępujemy do uruchomienia i eksploatacji nadzorowanej. W tym okresie przewidujemy możliwość ewentualnych poprawek czy strojenia mechanizmów monitorowania. Ostatni krok uruchomienia usługi to eksploatacja zasadnicza z pełnym dostępem do portalu konsoli, powiadomień i raportów.